Katalog informacij javnega značaja Osnove šole Vrhovci

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv: OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI
Naslov:Cesta na Bokalce 1
Pošta:  1000 Ljubljana
Telefon: 01 423 03 70
Elektronski naslov: tajnistvo@os-vrhovci.si
Odgovorna uradna oseba:MARJANCA VAMPELJ, prof. pedag. in psih.
Datum prve izdaje kataloga:15. 12. 2006
Datum zadnje spremembe:   3.1. 2017
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-vrhovci.si/
Druge oblike: tiskana oblika dostopna v tajništvu zavoda na naslovu: OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1, 1000 Ljubljana.

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLGA

2. a Organigram in podatki o organizaciji javnega značaja zavoda

 • Organigram     povezava

 •  Opis delovnega področja: Osnovna šola Vrhovci je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Ljubljana z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vrhovci  s sedežem
  Cesta na Bokalce 1, Ljubljana (v nadaljevanju: odlok).

  O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

  Osnovna šola opravlja javno službo na področju:
  – 85.200 – osnovnošolsko izobraževanje,

  Poleg osnovne dejavnosti  opravljata osnovna šola še dopolnilne dejavnosti, navedene v odloku o ustanovitvi.

  Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega ulice in hišne številke navedene  v odloku.

 • Organi šole:  svet zavoda, ravnatelj, svet staršev in strokovni organi.

  – Predsednica sveta zavoda: Tina Golias Harle

  – Predsednik sveta staršev: Gregor Grmek

 • Strokovni organi šole: učiteljski zbor, programski
  učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.

 • Kontaktne osebe:

  Ravnateljica: Marjanca Vampelj tel. št. 01 423 03 71
  Pomočnik ravnateljice: Urška Letnar Smolčič tel. št. 01 423 03 72
  Svetovalna služba: Irena Kržan tel. št. 01 423 03 75
  Jernej Jurčec tel. št. 01 423 03 80

 • Notranje organizacijske enote:
  Šola nima notranjih organizacijskih enot

 2. b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Marjanca Vampelj
Delovno mesto in naziv: ravnateljica
E-pošta: mac-vampelj@os-vrhovci.si
Naslov: Cesta na Bokalce 1, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 423 03 71

2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Povezave na register predpisov pristojnega ministrstva:
– veljavni predpisi s področja vzgoje in izobraževanja    povezava
– osnovna šola – spletna stran MIZŠ   povezava

Povezava na odlok o ustanovitvi v registru predpisov občine:    povezava

Povezave na splošne akte šole:

Pravila šolske prehrane povezava

Načrt za izvedbo pouka po modelih  (Covid-19) povezava

Pravilnik o sprejemljivi rabi spleta in IKT povezava

Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v Osnovni šoli Vrhovci v času koronavirusa povezava

Informacije za posameznike povezava

Vzgojni načrt Osnovne šole Vrhovci od 13. 6. 2019  povezava

Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest Osnovne šole Vrhovci od 17. 1. 2019 povezava
Pravilnik o uporabi službene e-pošte z domeno @os-vrhovci.si, 25. 9. 2018 povezava
Pravila šolskega reda za učence Osnovne šole Vrhovci od 1. 9. 2018  povezava     
Hišni red Osnovne šole Vrhovci od 1. 9. 2017 povezava
Navodila o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu (mobbing) ter za odpravo njegovih posledic in ukrepi za preprečevanje drugih prepovedanih dejanj zoper zaposlene od 19. 1. 2017   povezava
Pravilnik o računovodstvu Osnovne šole Vrhovci od 3. 10. 2016    povezava
Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom Osnovne šole Vrhovci od 10. 6. 2016   povezava
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v Osnovne šole Vrhovci od 29. 1. 2015    povezava
Pravila šolske prehrane Osnovne šole Vrhovci od 30. 9. 2014   povezava
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole Vrhovci od 30. 8. 2013   povezava
Poslovnik Sveta Osnovne šole Vrhovci od 12. 3. 2013   povezava
Poslovnik Sveta staršev Osnovne šole Vrhovci od 12. 3. 2013    povezava
Obvestilo vsem zaposlenim, staršem otrok in poslovnim partnerjem v zvezi z dajanjem in prejemanjem daril od 18. 10. 2011   povezava
Pravilnik o rednem letnem popisu v Osnovne šole Vrhovci od 23. 2. 2007    povezava
Pravilnik o obliki, vsebini in uporabi pečatov Osnovne šole Vrhovci od 2. 6. 2006 povezava
Pravilnik o uporabi službenih vozil Osnovne šole Vrhovci od 3. 10. 2005 povezava
Poslovnik o delu šolskega sklada Osnovne šole Vrhovci od 1. 12. 2004  povezava

2. č Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov s področja izobraževanja znanosti in športa    povezava

2. d Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumenti po vsebinskih sklopih

Letni delovni načrt Osnovne šole Vrhovci za šolsko leto 2020/2021 povezava
Letno poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta Osnovne šole Vrhovci za šolsko leto 2019/2020  povezava

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3
Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil  povezava

2. e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja
svojim uporabnikom

– Osnovna šola v upravnem postopku odloča o vpisu, prestopu, prešolanju, odložitvi šolanja, oprostitvi sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedi obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusu učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in o dodelitvi sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki).

2. f Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja šola

Zavod ne vodi javnih evidenc.

2. g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi šola/vrtec s svojega delovnega področja

Informacija o številu oddelkov, o spolu učencev po oddelkih in razredih.  povezava
Zavod ne upravlja zbirk podatkov.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 Večina informacij javnega značaja je dostopna na spletu na naslovu: http://www.os-vrhovci.si/.  Zahtevo za informacije javnega značaja lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov: o-vrhovci.lj@guest.arnes.si.
Sicer pa so informacije javnega značaja fizično dostopne na sedežu zavoda na naslovu: OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1, 1000 Ljubljana v času uradnih, ur od ponedeljka do petka, od 9. do 12. ure, v tajništvu šole.

4. STROŠKOVNIK

 Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so navedeni v 16., 17., in 18. členu
Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. povezava

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Cene in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja so navedeni od 20. do 26. člena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja    povezava

 

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ OZ. TEMATSKIH SKLOPOV

Dostopnost