Merila in kriteriji ocenjevanja

 

Kratice obveznih predmetov: SLJ (Slovenščina), MAT (Matematika), TJA (Angleščina), ŠPO (Šport), NAR (Naravoslovje), KEM (Kemija), FIZ (Fizika), BIO (Biologija), GOS (Gospodinjstvo), TIT (Tehnika in tehnologija), GEO (Geografija), ZGO (Zgodovina), LUM (Likovna umetnost), GUM (Glasbena umetnost), DKE (Domovinska in državljanska kultura in etika).

Kratice obveznih izbirnih predmetov: ANI (Ansambelska igra), KDN (Etnologija – Kulturna dediščina in načini življenja), FIK (Filozofija za otroke – Kritično mišljenje), GLP (Glasbeni projekt), GKL (Gledališki klub), IŠPn (Izbrani šport – nogomet), IŠPo (Izbrani šport – odbojka), LS1 (Likovno snovanje I), LS2 (Likovno snovanje II), LS3 (Likovno snovanje III), NPH (Načini prehranjevanja), NI2 (Nemščina 1), NI2 (Nemščina 2), NI3 (Nemščina 3), ONA (Organizmi v naravi in umetnem okolju), POK (Poskusi v kemiji), RČL (Rastline in človek), RET (Retorika), RTG (Risanje v geometriji in tehniki), SPH (Sodobna priprava hrane), ŠSP (Šport za sprostitev), ŠZZ (Šport za zdravje), VNN (Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami), VE1 (Verstva in etika 1), TIS (Vzgoja za medije – tisk).

Kratice neobveznih izbirnih predmetov: N1A (Prvi tuji jezik – angleščina), N2N (Drugi tuji jezik – nemščina), NTE (Neobvezni izbirni predmet: Tehnika), NŠP (Neobvezni izbirni predmet: Šport).

 

 

Dostopnost