Skoči na glavno vsebino
Select Page

 

Knjižnica

URNIK

PONEDELJEK, SREDA IN ČETRTEK
7.30 – 8.10 in 11.55 – 14.15
TOREK
7.30 – 8.10 in 11.55 – 15.30
PETEK
7.30 – 8.10 in 11.55 – 13.30
 

Učenci RS si izposojajo in vračajo gradivo po urniku v času pouka in OPB.

Članstvo in izkaznica

Vsi učenci, učitelji in ostali delavci šole so člani šolske knjižnice. Članarine ni.

Ob vpisu prejmejo učenci knjižnično izkaznico, s katero si lahko brezplačno izposojajo knjižnično gradivo. Izkaznico varujejo in uporabljajo vsa leta šolanja.

Čas izposoje

Knjižnica je za izposojo gradiva odprta po urniku, ki je na vratih knjižnice.

V času, ko ima knjižničarka pouk je knjižnica zaprta.

Izposoja knjižničnega gradiva in izposojevalni roki

Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo gradivo na dom ali v čitalnici.

Izposojevalni roki:

Knjige (strokovne in leposlovne) 15 dni. Vsako knjigo je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 15 dni. Po tem roku je potrebno knjigo vrniti.

Knjige za bralno značko in domače branje se izposojajo le za 15 dni, po tem roku jih je potrebno vrniti in se ne podaljšujejo. Za angleško in nemško bralno značko si lahko izposodite le 1 naslov knjige.

Neknjižno gradivo ( zgoščenke, multimedijske zgoščenke, igre …) je namenjeno za uporabo pri pouku, zato si ga lahko izposodijo le učitelji, učenci pa ga lahko uporabljajo le v čitalnici.

Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, enciklopedije, priročniki, atlasi) si lahko uporabniki izposodijo v petek in ga vrnejo v ponedeljek. Izjemoma si ga lahko izposodijo za krajši čas, če ga potrebujejo pri pouku.

Serijske publikacije ( časniki, časopisi) si uporabniki ne izposojajo in jih prebirajo le v čitalnici.

Rezervacije gradiva ni.

Učenci si med poletnimi počitnicami ne izposojajo gradiva. Učenci 9. razredov morajo vrniti izposojeno gradivo do 15., ostali učenci pa do zaključka pouka.

Izposojenega gradiva ni dovoljeno izposojati dalje brez vednosti knjižničarke.

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

Odnos do knjižničnega gradiva

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim, po vsebini enakovrednim gradivom, in sicer v dogovoru s knjižničarko.

Obnašanje v knjižnici

 

zlata pravila – smem železna pravila – ne smem
BEREM KNJIGE IN REVIJE NE HODIM V ČEVLJIH
PIŠEM REFERATE IN SEMINARSKE NALOGE NE JEM IN NE PIJEM
NAJDEM SVOJ MIR SE NE LOVIM IN SKRIVAM
SE UČIM NE VPIJEM
PIŠEM DOMAČO NALOGO NE TEKAM PO KNJIŽNICI
TIHO SE POGOVARJAM S PRIJATELJI NE UPORABLJAM MOBILNEGA TELEFONA
REŠUJEM KNJIŽNE UGANKE NE PREKLINJAM
BOGATIM SVOJ BESEDNI ZAKLAD SE NE NORČUJEM IZ MLAJŠIH
UPORABLJAM RAČUNALNIK SE NE PRETEPAM
POMAGAM MLAJŠIM UČENCEM NE TRGAM IN UNIČUJEM KNJIG
POZDRAVLJAM IN SE ZAHVALIM NE HODIM PO STOLIH IN BLAZINAH

 

Uporaba računalnika

Učenci lahko uporabljajo računalnik za iskanje gradiva, za pisanje in oblikovanje besedil ter za iskanje informacij prek interneta.

Prednost pri iskanju imajo učenci, ki potrebujejo informacije za šolsko delo in učenci, ki nimajo doma računalnika.

PREPOVEDANA je uporaba računalniških igric, obiskovanje spornih strani na internetu, vnašanje osebnih podatkov, nakupovanje.

NI DOVOLJENO:

  • brisanje nameščenih programov,
  • nameščanje programov,
  • uničevanje strojne opreme.

Učni načrt za devetletno šolo vključuje tudi knjižnična informacijska znanja (KIZ), kjer učenci spoznajo knjižnico in njene informacijske vire, poizvedujejo in raziskujejo, berejo, poslušajo, gledajo, uporabljajo računalniške in komunikacijske tehnologije za pridobivanje in uporabo informacij.Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj (KIZ) izhajajo iz temeljnih ciljev vzgojno-izobraževalnega dela. Znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih učenec razvije v okviru KIZ v osnovni šoli za vseživljenjsko obdobje, omogočajo in spodbujajo aktivno pridobivanje kvalitetnega znanja na različnih področjih, kritično in ustvarjalno razmišljanje, izražanje čustev, misli in zaznav. KIZ zajemajo vse elemente informacijske pismenosti, s poudarkom na uporabi knjižnice in z njeno pomočjo dosegljivih informacij. Informacijska pismenost je sposobnost pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov. Je razširjen koncept tradicionalne pismenosti, ker se veže na uporabo kateregakoli sistema znakov in vključuje razumevanje in ustvarjalno rabo informacij, posredovanih tudi s sodobno tehnologijo, s sodobnimi računalniškimi in komunikacijskimi viri.

Knjižničarka načrtuje vsebine in cilje KIZ za posamezen razred v letnem delovnem načrtu. Izvaja jih sama ali pa uro načrtuje skupaj z učiteljem.

 

Splošni cilji pri KIZ

 • učenci se navajajo na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemajo pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva, s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, motivacijo za branje in estetsko uživanje,
 • učenci z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo probleme ter se učijo učinkovitih strategij njihovega reševanja,
 • učenci razvijajo različne spretnosti in sposobnosti, npr. komunikacijske, informacijske, raziskovalne.

 

Načrtovanje dela po triadah

I. TRIADA

 • Učenec pridobiva prve samostojne izkušnje v šolski knjižnici.
 • Učenec se navaja na vzdušje knjižničnega prostora, spoznava njeno ureditev in se uči pravilnega obnašanja v knjižnici.
 • Seznani se s postopkom izposojo in vračanja gradiva.
 • Spozna starostni stopnji ustrezen leposlovni in poučno znanstveni knjižnični fond – knjižno in neknjižno gradivo.
 • Ob koncu prve triade postane učenec tudi samostojni bralec.
 • Zna uporabljati osnovne storitve v knjižnici.
 • Knjižničar ga z različnimi oblikami in metodami dela motivira za branje.

II. TRIADA

 • Učenec nadgrajuje znanje pridobljeno v prvi triadi.
 • Knjigo spozna kot najštevilčnejši medij v šolski knjižnici.
 • Spozna pot od knjige do ustvarjalca do uporabnika.
 • Seznani se s fizičnimi deli knjige in bibliografskimi podatki, ki so pomembni za identifikacijo.
 • Učenec poleg primarnih informacijskih virov začne postopoma spoznavati sekundarne informacijske vire. Seznani se z njihovimi oblikami, namembnostjo in vsebino. Za iskanje informacij uporablja različne iskalne zahteve.
 • Od referenčnih virov zna uporabljati splošne enciklopedije in leksikone.

III. TRIADA

  • Učenec spozna vlogo in pomen informacij v sodobni družbi.
  • Razlikuje med podatkom in informacijo.
  • Pouk je usmerjen k razumevanju izbora iskalne strategije in poznavanju virov za splošno, specialno in tekoče informiranje.
  • Učenec razširi znanje z lokalnih podatkovnih zbirk h globalnim informacijskim omrežjem.
  • Uporablja bibliografske in ne bibliografske zbirke podatkov.
  • Učenec spozna različne tipe knjižnic z namenom, da pridobi točno določeno informacijo.
  • Za potrebe raziskovalnega in projektnega dela učenec spozna pojme CITAT, CITIRANJE IN REFERENCA.
  • Zna uporabljati informacijske vire za samostojno reševanje problemov in določiti njihovo lokacijo.
  • Ob koncu tretje triade postane samostojen uporabnik knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov.
  • Oblike KIZ bom prilagajala aktualnostim, ki se bodo zvrstile v tem šolskem letu.

 

                                                    

            Domača bralna značka EPI bralna značka RS EPI bralna značka PS

                          

8. september – SVETOVNI DAN PISMENOSTI

26. september – EVROPSKI DAN JEZIKOV

8. 9. – 9. 10. Nacionalni mesec skupnega branja BEREMO SKUPAJ

15. oktober – MEDNARODNI DAN ŠOLSKIH KNJIŽNIC

22. oktober – DAN IZVIRNE SLOVENSKE SLIKANICE

20. november – DAN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC

3. december – TA VESELI DAN KULTURE

21. marec – SVETOVNI DAN POEZIJE

19. marec – SVETOVNI DAN PRIPOVEDNIŠTVA

20. april – DAN SLOVENSKE KNJIGE

23. april – SVETOVNI DAN KNJIGE in AVTORSKIH PRAVIC

3. maj – SVETOVNI DAN SVOBODE TISKA

KNJIŽNIČARKIe-poštatelefon
Bernarda Frassbernarda.frass[at]os-vrhovci.si01 423 03 77
Senja Školc Sušniksenja.skolc-susnik[at]os-vrhovci.si

Zaradi varnosti pred spletnimi zlorabami morate v naslovu elektronske pošte [at] ročno popraviti in zamenjati v znak @

 

Učbeniški sklad

Najkasneje do 15. junija bodo na spletni strani šole objavljeni seznami učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki jih boste potrebovali v naslednjem šolskem letu.

Če se NE odločite za izposojo kompleta učbenikov iz učbeniškega sklada, morate izpolniti in podpisati izjavo

Učenci od 1. do 3. razreda prejmejo učna gradiv v mesecu juniju oz. prvi teden v septembru. Učenci od 4. do 9. razreda dobijo učbenike zadnje dni pouka oziroma prvi teden novega šolskega leta v kabinetu učbeniškega sklada.

Delovne zvezke in ostale šolske potrebščine morate kupiti sami.

Vračanje učbenikov poteka v drugi polovici junija, in sicer po urniku, ki ga prejmejo učenci in njihovi razredniki.

NAVODILA ZA VRAČANJE

Preden učbenike vrnete, jih uredite: odvijete – če je to mogoče, “poradirate”, poravnate “ušesa” …

Vse učbenike vrnete naenkrat v KOMPLETU.

Če bodo učbeniki poškodovani, uničeni ali izgubljeni, boste morali zanje, v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov plačati odškodnino, odvisno od nabavne cene učbenika in njegove starosti ali jih nadomestite.

Učbeniki v učbeniškem skladu so večinoma rabljeni. Vsak lahko prispeva k čim boljši ohranjenosti.

Učbenike ovijte tako, da ne poškodujete črtne kode ali učbenika. Nalepk z imeni ne lepite neposredno na učbenike. V učbenike ne pišite, rišite in ne podčrtujte.

Učbenike morate ob zaključku šolskega leta vrniti v učbeniški sklad.

Preden učbenike vrnete, jih uredite: odvijete – če je to mogoče, poradirate, poravnate »ušesa« ipd. Vse učbenike vrnete naenkrat v kompletu.

Če bodo učbeniki poškodovani, uničeni ali izgubljeni, boste morali zanje v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju  učbeniških skladov plačati odškodnino, odvisno od nabavne cene učbenika in njegove starosti ali jih nadomestiti.

Pazite na učbenike, da jih bodo lahko uporabljale tudi naslednje generacije.

Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se učencem osnovne šole zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku.

Na OŠ Vrhovci deluje učbeniški sklad (US), s katerim vsem učencem omogočamo brezplačno izposojo učbenikov. Obrabnino za učbenike iz US vsem učencem od 1. do 9. razreda poravna Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

V sklad so vključeni učbeniki od 1. do 9. razreda, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov za osnovno šolo in so potrjeni za tekoče šolsko leto. Komplete učbenikov za posamezni razred izberejo učitelji na strokovnih aktivih.

Učbeniki so rabljeni in namenjeni učencem več generacij.

Učenci od 1. do 3. razreda prejmejo brezplačen komplet učnega gradiva, ki jim ga ob zaključku šolskega leta NI POTREBNO VRAČATI. Učenci od 4. do 9. razreda morajo ob zaključku šolskega leta VRNITI KOMPLET IZPOSOJENIH UČBENIKOV v knjižnico. Če je kakšen učbenik uničen, poškodovan ali izgubljen, morate zanj, v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov plačati odškodnino, odvisno od nabavne cene učbenika in njegove starosti ali jih nadomestiti.

Na spletni strani šole so za vsak razred objavljeni učbeniki, delovni zvezki in šolske potrebščine, ki jih potrebujejo učenci.

Pri seznamih bodite še posebej POZORNI pri nakupu šolskih potrebščin, saj je pri mnogo predmetih zaželeno, da nadaljujete z uporabo zvezkov iz preteklih let in DOKUPITE pripomočke, ki jih potrebujete

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov: 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4226

Katalog učbenikov:

http://www.zrss.si/?rub=2134

 

 

Dogodki in obvestila šolske knjižnice …

Bralni piškotki v Tehnološkem parku Ljubljana

Bralni piškotki v Tehnološkem parku Ljubljana

V torek, 19. 12. 2023, sva knjižničarki, Nada in Senja, presenetili prva razreda v tehnološkem parku. Najprej so nama otroci zapeli pesmico, midve pa sva jim prebrali pravljici. Razveselil sva jih z Bralnim piškotkom, ki je skrival knjigi. Otroci so bili obiska zelo...

več...
Projekt Rastem s knjigo

Projekt Rastem s knjigo

Z  učenci 7. razreda smo v sredo, 25. 10. 2023, sodelovali v nacionalnem projektu Rastem s knjigo, ki skuša osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. Ogledali...

več...
NOČ KNJIGE – NOČ BRANJA – NOČ SPANJA 2024

NOČ KNJIGE – NOČ BRANJA – NOČ SPANJA 2024

Noč knjige 2024 smo na šoli obeležili z zaključkom projekta BRALNI MAČKI v 4. b in 4. d-razredu. Navdušenje nad spanjem v knjižnici je naraščalo že preko leta. Ko je v mesecu aprilu dosegel vrhunec, so učenci pridno prinašali prijavnice in se veselili preživeti noč v šoli.

več...
NOČ KNJIGE – NOČ BRANJA – NOČ SPANJA

NOČ KNJIGE – NOČ BRANJA – NOČ SPANJA

Noč knjige 2023 smo na šoli obeležili z zaključkom projekta BRALNI MAČKI v 4. c in 4. d-razredu. V ponedeljek, 24. 4. 2023, smo se zbrali ob 17. uri v šoli. Najprej smo pripravili postelje v razredu, sledilo je žrebanje prijateljev z darili, obiskala nas je urednica...

več...
Dostopnost