Skoči na glavno vsebino
Select Page

 

Šolska svetovalna služba

Na šoli deluje šolska svetovalna služba, ki svetuje otrokom, učencem, staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela, poklicnega svetovanja in nadaljnjega razvoja šole.

Svetovalni delavci in kontakti:

SVETOVALNI DELAVCIe-poštatelefon
Jernej Jurčecjernej.jurcec[at]os-vrhovci.si01 423 03 80
Maja Habicht Goričkimaja.habicht-goricki[at]os-vrhovci.si01 423 03 75
Tadeja Pusttadeja.pust[at]os-vrhovci.si01 423 03 75

Zaradi varnosti pred spletnimi zlorabami morate v naslovu elektronske pošte [at] ročno popraviti in zamenjati v znak @

Če si se znašel pred problemom, ki ga sam ne moreš rešiti, se poskušaj o problemu pogovoriti s svojimi bližnjimi (starši, sorodniki, prijatelji), učitelji v šoli, ostalimi zaposlenimi v šoli, svetovalno delavko ali ravnateljico.

Če še vedno ne veš, kam bi se obrnil po nasvet, pogovor ali pomoč, je tukaj zbranih nekaj naslovov.

 • TELEFON ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE (TOM): 080 1234 ali www.e-tom.si
 • CENTER ZA POMOČ MLADIM, Kersnikova 4, Ljubljana, tel.: 01 438 22 10
 • PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA 01 587 49 00 ali KLIC V DUŠEVNI STISKI 01 520 99 00
 • GINEKOLOŠKA KLINIKA LJUBLJANA, Šlajmerjeva 3, ginekološko svetovanje za mlade, tel.: 01 522 60 60 (dogovor po telefonu vsak dan od 8. do 14. ure)
 • ZDRAVSTVENI DOM Ljubljana Vič-Rudnik, Postojnska 24, Ljubljana, tel.: 01 200 45 00
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO VIČ, Tržaška 2, Ljubljana, tel.: 01 200 21 40
 • SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE, Gotska 18, Ljubljana, tel.: 01 5837500
 • ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE VIČ – RUDNIK, Teslova 17, Ljubljana, tel.: 01 251 39 88
 • CENTER ZA INFORMIRANJE IN POKLICNO SVETOVANJE (CIPS), Smoletova 12, Ljubljana, tel.: 01 24 24 100
 • MLADINSKO INFORMATIVNO SVETOVALNO SREDIŠČE SLOVENIJE (MISSS), Kunaverjeva 2-4, Ljubljana, tel.: 01 510 16 70

OSNOVNA NAVODILA ZA BOLJŠO USPEŠNOST UČENCEV

 • Redno obiskujem pouk.
 • Vedno nosim s seboj vse šolske potrebščine.
 • Aktivno sodelujem pri pouku in pozorno poslušam učiteljevo razlago.
 • Prepišem vse, kar učitelj napiše na tablo.
 • Skrbim za urejenost zvezkov.
 • Zapiske doma dopolnim z zapiski iz učbenika.
 • Iz učnih knjig si izpišem samo najpomembnejše.

KAKO SE LOTIM UČENJA?

 • Pred učenjem si pripravim prostor za učenje. Prostor mora biti dovolj svetel in ravno prav topel.
 • Na delovni mizi ne sme biti odvečnih stvari.
 • Vedno se učim v istem prostoru ob istem času.
 • Pred učenjem nove snovi ponovim staro.
 • Vnaprej si določim kratke 10-minutne odmore po 40-minutnem učenju.
 • Pri učenju uporabljam naslednji recept: pregledam vsebino in jo razdelim na manjše dele, preberem in podčrtam glavne misli, obnovim, kar sem prebral, ponavljam.
 • Po vsaki učni uri ponovim predelano snov.
 • Doma napiši naloge in se pripravi za naslednji dan.

KAKO SI NAUČENO NAJBOLJE ZAPOMNIM?

 • Vedno naredim kratke povzetke ali miselne vzorce.
 • Temeljito in glasno preberem težke odlomke.
 • Pojasnim si težke besede, uporabim slovar, vprašam učitelja, starše …
 • Čim več si poskušam predstavljati v mislih.
 • O snovi se pogovarjam skupaj s sošolci.
 • Vsak dan načrtujem učenje za naslednji dan in se držim načrta.

 

Karierna orientacija

Rokovnik karierne orientacije 2023/2024

 

Stran je v posodabljanju.

 

Analiza vpisa učencev OŠ Vrhovci v srednje šole 2021/22 (pdf)

 

KORISTNE POVEZAVE in viri informacij:

 

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Podrobne informacije o vpisu v srednjo šolo, RAZPIS, objava števila prijav… na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
 • VKO točka Vseživljenjska karierna orientacija (VKO) zajema aktivnosti, ki omogočajo identifikacijo sposobnosti, kompetenc in interesov za sprejemanje odločitev na področju zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja in izbire poklica ter omogoča vodenje življenjskih poti tako, da se posamezniki teh sposobnosti in kompetenc naučijo in/ali jih uporabljajo. https://www.vkotocka.si/gradiva/knjiznica/
 • Moja izbira Zbirnik informacij v pomoč učencem pri izbiri poklica in šol http://www.mojaizbira.si/
 • Karierni plac – Karierni center za mlade med 6. in 19. letom (ter njihove starše) karierniplac.si
 • Individualno svetovanje v Kariernem središču Zavoda RS za zaposlovanje; možnost rezervacije individualnega posveta glede kariernega svetovanja vašega otroka (tel: 01 2424280 ali elektronski naslov: gpzrszljubljana@ess.gov.sihttps://www.ess.gov.si/ncips/cips

 

 

V primeru omejitve vpisa na srednje šole za šolsko leto 2023/2024 se pri izbiri kandidatov upoštevajo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Z učnim uspehom lahko kandidat dobi največ 175 točk.

 

OŠ – predmeti7. razred - točke8. razred - točke9. razred - točke
SLJ555
MAT555
TJA555
LVZ555
GVZ555
GEO555
ZGO555
DDE55
FIZ55
KEM55
BIO55
NAR5
TIT55
ŠVZ555
SKUPAJ556555
SKUPAJ175 točk

 

S pomočjo Kalkulatorja za izračun točk si lahko izračunate število svojih do sedaj doseženih točk. Za 9. razred si vpišite ocene, ki ste si jih zastavili kot cilj ob zaključku šolskega leta.

Poleg teh točk lahko kandidat za športno gimnazijo pridobi še točke glede na status športnika, ki mu je dodeljen in sicer: status A 10 točk in status B 5 točk. (Priložiti mora ustrezna dokazila – glej Razpis).

Za vpis na umetniško gimnazijo in nekatere srednješolske programe (tehnik oblikovanja, fotografski tehnik, zobotehnik) je obvezen preizkus nadarjenosti – več informacij Razpis.

 

 1. Državne štipendije
 2. Zoisove štipendije
 3. Kadrovske štipendije
 4. Štipendije za deficitarne poklice
 5. Štipendije na lokalni ravni (MOL)

 

1. Državne štipendije
 • ugotavljanje izpolnjevanja materialnih pogojev
 • Rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do državne štipendije ni določen, saj štipendija upravičencu pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge
 • Dijaki vlogo za dodelitev državne štipendije vložite avgusta, da boste ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do štipendije s 1. septembrom.
 • Do državne štipendije ste upravičeni dijaki, študenti ter udeleženci izobraževanja odraslih, ki izpolnjujete naslednje pogoje:
 1. ste državljani Republike Slovenije ali imate drug ustrezen status iz 12. člena Zakona o štipendiranju ali ste oseba s priznano mednarodno zaščito,
 2. niste v delovnem razmerju, ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti, niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb, niste poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda,
 3. povprečni mesečni dohodek na osebo v vaši družini v preteklem letu pred vložitvijo vloge ne presega 1.104,33 evrov.
 • Državno štipendijo lahko prejemate istočasno z:
 1. kadrovsko štipendijo,
 2. štipendijo za deficitarne poklice,

Državne in Zoisove štipendije ni možno združevati oziroma prejemati istočasno.

 

2. Zoisove štipendije

Splošni pogoji:

 • državljanstvo, 
 • status dijaka ali študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, 
 • ustrezna izobraževalna ustanova in izobraževalni program v Sloveniji ali v tujini, 
 • status glede opravljanja dela oziroma brezposelnosti,
 • neupravičenost do štipendij, ki niso združljive s Zoisovo štipendijo.

Posebni pogoji:

 • izjemen dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti IN
 • ustrezna povprečna ocena.
 1. Vlagatelj lahko za pridobitev Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izobraževanja (za 1. letnik) uveljavlja izjemni dosežek iz dveh šolskih ali študijskih let iz predhodne ravni izobraževanja.
 2. Dijaki 1. letnika neposredno ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo morajo izkazati povprečno oceno najmanj 4,70. Za izračun povprečne ocene se upoštevajo vse zaključene (končne) ocene 9. razreda OŠ.
 3. Izjemni dosežki in število točk so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij.
 4. Podrobnejše informacije: https://www.srips-rs.si/sl/stipendije/zois/pogoji

 

3. Kadrovske štipendije
 • S kadrovskimi štipendijami se dijakom in študentom pomaga priti do ustreznega poklica oziroma izobrazbe ter do njihove prve zaposlitve. Delodajalec jo dodeli za izobraževalni program na podlagi svojih potreb.
 • Namen: S kadrovskimi štipendijami želimo uskladiti razmerje med ponudbo in potrebami na trgu dela v posamezni regiji.

Kako do delodajalca

 • Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, med drugim seznanijo:
 • na spletni strani Sklada (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije) preko Izmenjevalnice (https://www.srips-rs.si/stipendije/izmenjevalnica)
 • na spletnih straneh regionalnih razvojnih agencij,
 • preko spletnih strani delodajalcev ali v njihovih internih obvestilih, kot tudi preko javnih občil.

 

4. Štipendije za deficitarne poklice

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Deficitarna področja in izobraževalne programe določa Politika štipendiranja (2020–2024), ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije.

Cilji štipendij (za deficitarne poklice):

 • zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev,
 • spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost,
 • možnost zaposlovanja na področjih, kjer se tradicionalno zaposlujejo tujci, spodbujanje vpisa v izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, za katere sedaj ni dovolj zanimanja in jim grozi ukinitev,
 • promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Višina štipendije

 • Štipendija znaša 107,42 EUR* mesečno. Vsako leto je podeljenih do 1000 štipendij. 

*Štipendije se usklajujejo na način in v roku, ki velja za transferje, v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

Združljivost z drugimi štipendijami

 • Deficitarna štipendija se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko.

Objava razpisa

 

5. Štipendije na lokalni ravni (MOL)
Dostopnost