Skoči na glavno vsebino
Select Page

Štipendije

 

 1. Državne štipendije
 2. Zoisove štipendije
 3. Kadrovske štipendije
 4. Štipendije za deficitarne poklice
 5. Štipendije na lokalni ravni (MOL)

 

1. Državne štipendije
 • ugotavljanje izpolnjevanja materialnih pogojev
 • Rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do državne štipendije ni določen, saj štipendija upravičencu pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge
 • Dijaki vlogo za dodelitev državne štipendije vložite avgusta, da boste ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do štipendije s 1. septembrom.
 • Do državne štipendije ste upravičeni dijaki, študenti ter udeleženci izobraževanja odraslih, ki izpolnjujete naslednje pogoje:
 1. ste državljani Republike Slovenije ali imate drug ustrezen status iz 12. člena Zakona o štipendiranju ali ste oseba s priznano mednarodno zaščito,
 2. niste v delovnem razmerju, ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti, niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb, niste poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda,
 3. povprečni mesečni dohodek na osebo v vaši družini v preteklem letu pred vložitvijo vloge ne presega 1.218,08 EUR.
 • Državno štipendijo lahko prejemate istočasno z:
 1. kadrovsko štipendijo,
 2. štipendijo za deficitarne poklice,

Državne in Zoisove štipendije ni možno združevati oziroma prejemati istočasno.

 

2. Zoisove štipendije

Splošni pogoji:

 • državljanstvo, 
 • status dijaka ali študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, 
 • ustrezna izobraževalna ustanova in izobraževalni program v Sloveniji ali v tujini, 
 • status glede opravljanja dela oziroma brezposelnosti,
 • neupravičenost do štipendij, ki niso združljive s Zoisovo štipendijo.

Posebni pogoji:

 • izjemen dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti IN
 • ustrezna povprečna ocena.
 1. Vlagatelj lahko za pridobitev Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izobraževanja (za 1. letnik) uveljavlja izjemni dosežek iz dveh šolskih ali študijskih let iz predhodne ravni izobraževanja.
 2. Dijaki 1. letnika neposredno ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo morajo izkazati povprečno oceno najmanj 4,70. Za izračun povprečne ocene se upoštevajo vse zaključene (končne) ocene 9. razreda OŠ.
 3. Izjemni dosežki in število točk so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij.
 4. Podrobnejše informacije: https://www.srips-rs.si/sl/stipendije/zois/pogoji

 

3. Kadrovske štipendije
 • S kadrovskimi štipendijami se dijakom in študentom pomaga priti do ustreznega poklica oziroma izobrazbe ter do njihove prve zaposlitve. Delodajalec jo dodeli za izobraževalni program na podlagi svojih potreb.
 • Namen: S kadrovskimi štipendijami želimo uskladiti razmerje med ponudbo in potrebami na trgu dela v posamezni regiji.

Kako do delodajalca

 • Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, med drugim seznanijo:
 • na spletni strani Sklada (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije) preko Izmenjevalnice (https://www.srips-rs.si/stipendije/izmenjevalnica)
 • na spletnih straneh regionalnih razvojnih agencij,
 • preko spletnih strani delodajalcev ali v njihovih internih obvestilih, kot tudi preko javnih občil.

 

4. Štipendije za deficitarne poklice

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Deficitarna področja in izobraževalne programe določa Politika štipendiranja (2020–2024), ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije.

Cilji štipendij (za deficitarne poklice):

 • zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev,
 • spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost,
 • možnost zaposlovanja na področjih, kjer se tradicionalno zaposlujejo tujci, spodbujanje vpisa v izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, za katere sedaj ni dovolj zanimanja in jim grozi ukinitev,
 • promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Višina štipendije

 • Štipendija znaša 118,48 EUR* mesečno. Vsako leto je podeljenih do 1000 štipendij. 

*Štipendije se usklajujejo na način in v roku, ki velja za transferje, v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

Združljivost z drugimi štipendijami

 • Deficitarna štipendija se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko.

Objava razpisa

 

5. Štipendije na lokalni ravni (MOL)

 

 

Dostopnost